Tiêu Ngọc Nhược đã dạo chơi nơi đây

Hắc Phong Bang
Tiêu Ngọc Nhược | Chu Xuân Hy | Phong Thanh Dương | Dương Khang | Doãn Chí Bình | Bạch Vô Kiều | Chu Xuân Tàn | Chim Không Xương | Cu Chỉ Ngược | Đạt Ma Sư Tổ | Lục Tiểu Phụng | Dương Quá | Lương Sơn Bá ... cùng các vị huynh đệ của Hắc Phong Bang đã cùng nhau vào sinh ra tử để lập nên chiến công này.
...